Polityka prywatności

(Cookies i inne podobne technologie)

Bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarzamy jest dla nas priorytetem.
Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych
standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę cookies, która opisuje w jaki
sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa
w związku z korzystaniem przez nas z cookies i innych podobnych technologii.

Nasze witryny mogą używać cookies oraz innych podobnych technologii (dalej łącznie:
„cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez nasze witryny lub podmioty
trzecie za pośrednictwem naszych witryn i przechowywane na Twoim urządzeniu, a
następnie odczytywane przez przeglądarkę. Cookies są technologią powszechnie
wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji umożliwiającą m.in.
zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, gromadzenie statystyk
i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz
dopasowywanie reklam.

Poniżej zamieszczamy informacje o rodzajach i sposobie korzystania przez nas z
cookies na naszych witrynach internetowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Operatorem Strony internetowej i Bloga internetowego („Serwis internetowy”,
„Witryny internetowe”) i administratorem danych osobowych jest Magdalena Firlit
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Firlit przy ul. Lilli Wenedy
11 lok. 47 w Krakowie (kod pocztowy: 30-833), NIP: 6792250111, REGON:
368229074 („Magdalena Firlit”), adres korespondencyjny: ul. Lilli Wenedy 11 lok. 47,
30-833 Kraków, e-mail: magdalena.firlit@gmail.com.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Niektóre pliki cookie są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji
lub transmisji danych w sieci bądź prawidłowego funkcjonowania strony internetowej
oraz świadczenia kluczowych usług w oparciu o mechanizmy implementowane na
stronie, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, zabezpieczenia
przesyłanych danych, etc. („niezbędne cookies”).

Inne pliki cookie pozwalają nam analizować sposób korzystania z witryny w celu
poprawy wydajności i wygody użytkownika (np. zapamiętanie danych logowania czy
zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny) lub udostępniania stron i treści
za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych zewnętrznych
witryn, w tym potencjalnego wykorzystania w celach reklamowych. Używamy również
plików cookie w celu dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i zainteresowań
użytkowników („cookies funkcjonalne i reklamowe”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w toku korzystania z naszego Serwisu internetowego.

Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych: rodzaj
używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system
operacyjny, typ przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje
diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji
oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki
internetowej. Możemy również łączyć te informacje z innymi informacjami uzyskanymi
bezpośrednio od Ciebie lub z różnych innych źródeł.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Korzystamy z niezbędnych cookies w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4.)

Korzystamy z cookies funkcjonalnych i reklamowych w oparciu o (dobrowolną,
konkretną, świadomą i jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO). Gdy jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes
dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia: (1) jedynie do czasu zamknięcie
przeglądarki (cookies sesyjne) lub (2) na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu
okresu wygaśnięcia (cookies stałe). Możesz w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki
cookies z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego poprzez ustawienia
przeglądarki internetowej.

Możesz także wyłączyć w ustawieniach przeglądarki możliwość zapisywania
wszystkich plików cookies lub jedynie cookies pochodzących od osób trzecich.
W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania cookies nasza strona może nie
działać prawidłowo lub też nie będziesz mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie?

Dane osobowe związane z cookies są przetwarzane automatycznie, w szczególności
dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji
procesu korzystania ze stron internetowych, analizy statystycznej lub prezentowania
zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób
automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie
wpływać na osobę, której dotyczą dane.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np.
przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania
danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny
z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach
prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego
wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy i partnerzy
Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim np. dla zapewnienia
komunikacji z użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu
interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania Serwisu internetowego
w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz
zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych
i witrynach zewnętrznych.
Niektóre pliki cookies są umieszczane na Twoim urządzeniu
za pośrednictwem Serwisu internetowego, lecz przez podmioty trzecie – na przykład –
przez sieci społecznościowe lub w celach reklamowych umożliwiając śledzenie i
analizowanie działań użytkowników na stronach internetowych oraz dostarczanie|
spersonalizowanych reklam, w tym remarketingu naszych usług.

Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas usługi
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są
zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci
praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Podmioty powiązane, przejęcia i restrukturyzacje
W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności,
podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia
całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane
osobowe do innych podmiotów (w szczególności do podmiotu przejmującego
i następcy prawnego). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione w przypadku
restrukturyzacji, upadłości lub ustanowienia zarządu przymusowego.
Obowiązki prawne i bezpieczeństwo
Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym,
instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego
od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji
i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu
ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy również przekazywać dane osobowe
organom, instytucjom i podmiotom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu
ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę (1) aktualny stan wiedzy, (2) koszty
wdrożenia, (3) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz (4) ryzyko dla
Ciebie.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które
zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
– prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla
wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do
zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany
kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń
i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: info@magdalenafirlit.com

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy,
możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

W przypadku zmiany naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych
lub konieczności zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym
prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy lub sądy,
będziemy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności
w dowolnym momencie. Jeżeli zmiany te będą istotne – będą wpływać na Twoje
prawa i obowiązki – powiadomimy Cię o nich z odpowiednim wyprzedzeniem przed
wejściem zmian w życie. Zmiany Polityki Prywatności zostaną udostępnione w
Serwisie internetowym.

Właściwe prawo

Przetwarzanie danych osobowych przez Magdalenę Firlit podlega prawu
Rzeczypospolitej Polskiej.

Polityka prywatności serwisu internetowego

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na
tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów,
dlatego przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności („Polityka Prywatności”,
„Polityka”), która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane
osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z korzystaniem przez Ciebie z
Serwisu internetowego.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do osób zainteresowanych ofertą
szkoleń i innych produktów i usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego,
odwiedzającym Serwis internetowy („Klienci”). Niniejsza Polityka odnosi się wyłącznie
do przetwarzania danych osobowych przez Magdalenę Firlit prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą „Magdalena Firlit”. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do
jakichkolwiek witryn lub usług należących lub obsługiwanych przez podmioty trzecie,
do których odnośniki mogą znajdować w ramach Serwisu internetowego. Magdalena
Firlit nie ponosi odpowiedzialności za treści lub standardy i polityki prywatności
obowiązujące w ramach wszelkich witryn lub usług należących lub obsługiwanych
przez podmioty trzecie, do których odnośniki mogą znajdować się w ramach Serwisu
internetowego.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej („Ty”, „Użytkownik”). Użyte w niniejszej Polityce
Prywatności określenia, w tym w szczególności: „dane osobowe”, „osoba, której dane
dotyczą”, „przetwarzanie”, „administrator danych”, „przetwarzający” oraz „organ
nadzorczy” mają znaczenie nadane im w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), o ile wyraźnie nie
wskazano inaczej.

Operatorem Strony internetowej i Bloga internetowego oraz administratorem danych
osobowych jest Magdalena Firlit prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Magdalena Firlit przy ul. Lilli Wenedy 11 lok. 47 w Krakowie (kod pocztowy: 30-833),
NIP: 6792250111, REGON: 368229074 („Magdalena Firlit”), adres
korespondencyjny: ul. Lilli Wenedy 11 lok. 47, 30-833 Kraków, e-mail:
magdalena.firlit@gmail.com.

Zbieranie danych osobowych

Odwiedzający serwis internetowy

Wszyscy odwiedzający („Goście”) mogą bez rejestracji korzystać z funkcji Serwisu
internetowego składającego się ze Strony internetowej, dostępnej pod adresem:
https://magdalenafirlit.com („Strona internetowa”) oraz Bloga internetowego,
dostępnego pod adresem: https://magdalenafirlit.com/blog/. Witryny dostępne w
ramach Serwisu internetowego mogą używać cookies oraz innych podobnych
technologii („cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez nasze witryny
lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszych stron i przechowywane na Twoim
urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę internetową. Cookies są
technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania
informacji, umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika,
gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie
wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam. Dokładny opis celu oraz sposobu
zbierania przez nas cookies znajdziesz pod adresem www.magdalenafirlit.com, który
zawiera naszą Politykę Cookies, określającą również m.in.: jakie kategorie danych
osobowych, jak i w jakim celu przetwarzamy w ramach Serwisu internetowego oraz
jakie posiadasz prawa w związku z używaniem przez nas cookies i innych podobnych
technologii.

Użytkownicy

Dostęp do niektórych Funkcjonalności dla Użytkowników może wymagać Rejestracji
Konta klienta oraz Rejestracji na szkolenie, pozwalającego na korzystanie z niektórych
usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego („Konto klienta”)
(„Rejestracja”). Twoje Konto klienta umożliwi uwierzytelnienie w ramach Serwisu
internetowego i korzystanie z jego Funkcjonalności. Podczas rejestracji możemy
wymagać podania określonych danych osobowych koniecznych do uwierzytelnienia,
tak aby móc zidentyfikować Cię jako osobę mogącą uzyskać dostęp do Serwisu
internetowego i jego Funkcjonalności, jak również danych niezbędnych do komunikacji
z Tobą.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w następujących celach:

– do zawarcia umowy z Użytkownikiem i wykonania umowy, której stroną jest
Użytkownik, w tym świadczenia na rzecz Użytkownika usług elektronicznych
Serwisu internetowego oraz zapewnieniem dostępu do Funkcjonalności;
– do przekazywania danych osobowych Klienta w celu realizacji zawartej umowy
przez Magdalenę Firlit;
– dla umożliwienia jak najlepszej współpracy pomiędzy Klientem a Magdaleną Firlit;
– w związku z prowadzeniem profili i fanpage’a w mediach społecznościowych,
przesyłaniem newsletter’a, informowaniem o naszej ofercie i oferowanych
promocjach, jak również do przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz
innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów
internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej
korespondencji;
– do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Magdalenie Firlit,
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i księgowych, a także
dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania
terroryzmu;
– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Magdalenę Firlit, tj. utrzymywania relacji z Użytkownikiem, monitorowania
i analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego,
poprawy doświadczeń Użytkowników, poprawy wydajności i jakości oraz rozwoju
Serwisu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji,
zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Dane w ramach poszczególnych usług zbierane są i przetwarzane w sposób
szczegółowo opisany w Regulaminie, który możesz znaleźć na naszej stronie
internetowej: www.magdalenafirlit.com

Ponadto Magdalena Firlit może przetwarzać Twoje dalsze dane osobowe dobrowolnie
ujawnione przez Ciebie w związku z korzystaniem z Serwisu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
– imię (imiona) i nazwisko,
– adres korespondencyjny,
– data urodzenia,
– tytuł naukowy, honorowy, wojskowy lub inny oraz stopień naukowy,
– numer NIP i REGON,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– inne dane kontaktowe,
– nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki,
– numer rachunku bankowego.
Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej,
gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy albo
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie –
w zależności od okoliczności – może uniemożliwić rejestrację Konta klienta lub
korzystanie z Funkcjonalności Serwisu internetowego.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

W związku z rejestracją Konta klienta oraz korzystaniem z Funkcjonalności Serwisu
internetowego przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4).

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania
obowiązków prawnych ciążących na Magdalena Firlit (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący w szczególności ustalenia
i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z informowaniem o naszej działalności przetwarzamy dane osobowe
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają zgody na przesyłanie
informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
przetwarzamy dane osobowe w związku z informowaniem o naszej działalności
w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną) zgodę na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Od czasu do czasu możemy poprosić o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na
przetwarzanie danych osobowych w celach, które mogą być niezwiązane
bezpośrednio z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków
wynikających z prawa (np. prawa rachunkowego lub podatkowego lub na żądanie
udostępnienia danych osobowych właściwym organom zgodnie z prawem) (tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przez jaki okres będziemy przetrzymywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać dane osobowe w okresie obowiązywania umowy zawartej
przez Magdaleną Firlit z Użytkownikiem dotyczącej prowadzenia szkoleń oraz
korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Witryn Magdaleny Firlit, a także
przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umowy (co do zasady
przez okres sześciu lat od końca roku, w którym umowa została rozwiązana lub
wygasła). Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich
dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje
koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony
naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe
lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest
Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym
cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie
przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze
przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną
podstawę niż zgoda. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z
Magdaleną Firlit.

Przetwarzanie automatyczne (w tym poprzez profilowanie)

Dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów
dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika, optymalizacji procesu
korzystania ze stron internetowych, przesyłania komunikatów, analizy statystycznej lub
prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych
w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny
sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np.
przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania
danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny
z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach
prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego
wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy i partnerzy
Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom usług technicznych, np. usług
hostingowych, płatniczych i mailingowych, dla zapewnienia komunikacji
z Użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze
stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy
i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości
udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych.

Korzystamy w szczególności z następujących usług: hosting (NAZWA.PL), usługi
mailingowe (NAZWA.PL), usługi fakturowania (DATA FAKTURY), bazy danych, usługi
poczty elektronicznej (NAZWA.PL). Ponadto współpracujemy z dostawcami innych
usług wspierających Serwisu internetowego, w tym w celu zapewnienia wysokiej
jakości obsługi klienta, satysfakcji i bezpieczeństwa Użytkowników.

Możemy również udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla
nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi
finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z
prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są
zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci
praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane, przejęcia i restrukturyzacje
W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności,
podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia
całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane
osobowe do innych podmiotów (w szczególności do podmiotu przejmującego i
następcy prawnego). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione w przypadku
restrukturyzacji, upadłości lub ustanowienia zarządu przymusowego.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo
Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym,
instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego
od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji
i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu
ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy również przekazywać dane osobowe
organom, instytucjom i podmiotom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu
ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę (1) aktualny stan wiedzy, (2) koszty
wdrożenia, (3) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz (4) ryzyko dla
Ciebie.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które
zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
– prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla
wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do
zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany
kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń
i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: info@magdalenafirlit.com.

Prawo złożenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy,
możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych
lub konieczności zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym
prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy lub sądy,
będziemy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności
w dowolnym momencie. Jeżeli zmiany te będą istotne – będą wpływać na Twoje
prawa i obowiązki – powiadomimy Cię o nich z odpowiednim wyprzedzeniem przed
wejściem zmian w życie. Zmiany Polityki Prywatności zostaną udostępnione w
Serwisie internetowym.

Właściwe prawo

Przetwarzanie danych osobowych przez Magdalenę Firlit podlega prawu
Rzeczypospolitej Polskiej.