REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Przed szkoleniem zapoznaj się z naszym regulaminem

Organizatorem szkoleń jest Magdalena Firlit prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Magdalena Firlit przy ul. Lilli Wenedy 11 lok. 47 w Krakowie (kod pocztowy: 30-
833), NIP: 6792250111, REGON: 368229074 („Magdalena Firlit”), adres
korespondencyjny: ul. Lilli Wenedy 11 lok. 47, 30-833 Kraków, e-mail:
info@magdalenafirlit.com

Magdalena Firlit jest operatorem serwisu internetowego umożliwiającego
użytkownikom skorzystanie z usług szkoleniowych świadczonych przez Magdalenę
Firlit (łącznie: „Usługi” lub „Usługi szkoleniowe”).

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki świadczenia usług szkoleniowych
przez Magdalenę Firlit oraz warunki korzystania przez osoby pragnące wziąć udział
w szkoleniu lub biorące udział w szkoleniu organizowanym przez Magdalenę Firlit
(„Klienci”, „Użytkownicy”) z serwisu internetowego. Postanowienia niniejszego
Regulaminu określają także warunki oraz tryb tworzenia i korzystania przez
Użytkowników z Usług szkoleniowych w ramach konta w Serwisie internetowym
(„Konto Użytkownika”).

Korzystanie z usług świadczonych przez Magdalenę Firlit zarówno stacjonarnie jak i za
pośrednictwem Serwisu internetowego wymaga zaakceptowania przez Użytkownika
bez zastrzeżeń treści niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dalszych warunków,
procedur, instrukcji i wytycznych, w tym Polityki Prywatności (dostępnych na stronie
internetowej www.magdalenafirlit.com , (łącznie: „Umowa”). Uprzejmie prosimy o
dokładne i uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed skorzystaniem z
Serwisu internetowego oraz z Usług szkoleniowych. Rozpoczęcie korzystania przez
Użytkownika z usług świadczonych przez Magdalenę Firlit będzie oznaczać
potwierdzenie zapoznania się z treścią Umowy oraz akceptację wszystkich jej
postanowień, a tym samym zawarcie z Magdaleną Firlit wiążącej w świetle prawa
Umowy.

Niniejszy Regulamin może być okresowo aktualizowany. Będziemy na bieżąco
informować Użytkowników o tych zmianach. Najnowsze brzmienie niniejszego
Regulaminu można znaleźć w sekcji ,,Regulamin” na stronie internetowej
www.magdalenafirlit.com .

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku
z Usługami znajdują się w Polityce Prywatności w sekcji "Polityka Prywatności" w
Serwisie internetowym.

1.    DEFINICJE
1.1.    O ile nie wskazano wyraźnie inaczej, określenia użyte w treści niniejszego
Regulaminu będą posiadać następujące znaczenie:

        1.1.1.     „Funkcjonalności” oznaczają łącznie funkcjonalne możliwości
                    oraz opcje dostępne odpowiednio dla Użytkowników w Serwisie
                    internetowym.

        1.1.2.     „Magdalena Firlit” (również „My”, „Organizator”) oznacza
                    organizatora szkoleń i administratora Serwisu internetowego tj.
                    osobę prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
                    Magdalena Firlit przy ul. Lilli Wenedy 11 lok. 47 w Krakowie (kod
                    pocztowy: 30-833), NIP: 6792250111, REGON: 368229074
                    („Magdalena Firlit”), adres korespondencyjny: ul. Lilli Wenedy 11
                    lok. 47, 30-833 Kraków, e-mail: magdalena.firlit@gmail.com.

        1.1.3.     „Konto Użytkownika” oznacza wydzieloną część Serwisu
                     internetowego, wraz z zespołem rozwiązań informatycznych,umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z                                       przeznaczonych dla niego Funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego.

        1.1.4.     „Licencja” oznacza niewyłączną, nieprzenaszalną (w tym bez
                     prawa do sublicencji) licencję udzielaną Użytkownikom na
                     korzystanie z praw własności intelektualnej Magdaleny Firlit
                     w ramach Serwisu internetowego za pośrednictwem Konta
                     Użytkownika oraz w ramach Usług.

        1.1.5.      „Serwis internetowy” oznacza całość rozwiązań
                      informatycznych oraz Funkcjonalności w ramach strony
                      internetowej Magdaleny Firlit, dostępnych dla Użytkowników.

        1.1.6.      „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin korzystania
                     świadczenia usług szkoleniowych.

        1.1.7.     „Rejestracja” oznacza założenie przez Użytkownika, w ramach
                    Serwisu internetowego, Konta Użytkownika.

        1.1.8.     „Siła wyższa” oznacza niezależne od woli Strony zdarzenie
                    uniemożliwiające wykonanie jej zobowiązań wynikających
                    z Umowy w całości lub w części, trwale lub przejściowo, którego
                    Strona nie mogła przewidzieć ani zapobiec, ani przeciwdziałać
                    zdarzeniu bądź jego skutkom przy zachowaniu należytej
                    staranności. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności (pod
                    warunkiem, że spełniają przesłanki określone w zdaniu
                    poprzednim): (i) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź,
                    trzęsienie ziemi, huragan, epidemie; (ii) akty władzy państwowej,
                    w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, itd.; (iii)
                    działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne; (iv) strajki
                    powszechne i lokauty lub inne niepokoje społeczne, w tym
                    publiczne demonstracje.

        1.1.9.     „Strony” oznacza stronę Umowy, tj. Magdalenę Firlit i
                    Użytkownika (jak również każdy z nich osobno jako „Strona”).

        1.1.10.     „Strona internetowa” oznacza stronę internetową Magdaleny
                      Firlit dostępną pod adresem www.magdalenafirlit.com.

        1.1.11.     „Umowa” oznacza umowę zawartą przez Użytkownika z
                     Magdaleną Firlit, na podstawie, której Magdalena Firlit świadczy
                     usługi szkoleniowe na rzecz Użytkownika, zgodnie
                     z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również wszelkich
                     innych właściwych dokumentów, w tym m.in. Polityki
                     Prywatności.

        1.1.12.     „Usługi szkoleniowe” oznacza usługi, z których Użytkownik
                      może korzystać za pośrednictwem Konta Użytkownika w
                      Serwisie internetowym.

2.     UMOWA
2.1.    Warunkiem korzystania z Usług szkoleniowych, w tym tych oferowanych
         w ramach Serwisu internetowego jest zawarcie z Magdaleną Firlit Umowy.

2.2.    Zainicjowanie zawarcia Umowy z Magdaleną Firlit następuje poprzez
          zgłoszenie dokonane przez Użytkownika za pośrednictwem strony
          internetowej www.scrum.org lub poprzez zgłoszenie przesłane przez
          Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Magdaleny
          Firlit bądź za pośrednictwem Konta Użytkownika.

2.3.    Zawarcie Umowy z Magdaleną Firlit następuje w wyniku akceptacji przez
          Klienta wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, a także wszelkich
          innych właściwych dokumentów oraz dokonania zgłoszenia udziału
          w określonym szkoleniu jak również akceptacji zgłoszenia przez Magdalenę
          Firlit, co jednocześnie powoduje obowiązek zapłaty po stronie Użytkownika za
          Usługi szkoleniowe.

2.4.    W związku z zawarciem Umowy Magdalena Firlit zobowiązuje się do
          świadczenia Usługi szkolenia zgodnie z planem szkolenia oraz udzielenia
          Klientowi dostępu do odpowiednich materiałów szkoleniowych, a w przypadku
          usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego również do
          Funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego, za pośrednictwem Konta
          Użytkownika oraz zapewnienia dostępu do Usług szkoleniowych o ile takie
          Funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego są aktualnie oferowane i
          dostępne.

2.5.    W miejsce zgłoszonego Użytkownika w szkoleniu może wziąć udział inna
          osoba po uprzednim poinformowaniu Organizatora o chęci zmiany,
          dokonanym nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, za
          pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.6.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu,
          prelegentów, miejsca, w którym odbędzie się szkolenie oraz do odwołania
          samego szkolenia.

2.7.    W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zobowiązany jest do
          poinformowania o tym Klienta oraz dokonania zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu
          opłaty za wydarzenie na wskazany przez niego numer konta bankowego w
          terminie 30 dni od poinformowania Klienta.

2.8.    Prawa autorskie do wszelkich materiałów przekazanych Klientom przez
          Organizatora pozostają własnością Organizatora. Klient może wykorzystywać
          materiały szkoleniowe jedynie na własny użytek.

2.9.    Dokonywanie nagrań audiowizualnych podczas szkolenia wymaga uprzedniej
          pisemnej zgody Organizatora.

3.     WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1.    Usługi oferowane poprzez Serwis internetowy są świadczone drogą
         elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet i podlegają wszelkim
ograniczeniom związanym z korzystaniem z tej sieci.

3.2.    Magdalena Firlit nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Serwisu
          internetowego oraz narzędzi do zdalnej komunikacji, które wykorzystywane są
          do świadczenia Usług w określonym czasie lub miejscu.

3.3.    Magdalena Firlit nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu internetowego
          we wszystkich dostępnych wersjach systemów operacyjnych i przeglądarek
          internetowych. Korzystanie z Serwisu internetowego wymaga spełnienia co
          najmniej następujących wymagań technicznych:

          3.3.1.    nieprzerwany dostęp do Internetu;

          3.3.2.    zaktualizowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą
                       JavaScript i plików cookies.

3.4.    Magdalena Firlit zaleca następujące aktualne wersje przeglądarek
           internetowych: Chrome; Internet Explorer; Microsoft Edge dla Windows 10;
           Mozilla Firefox, Opera.

4.     KONTO

4.1.    Zawarcie Umowy oraz uzyskanie dostępu do Funkcjonalności przez
         Użytkownika może wymagać Rejestracji – założenia w ramach Serwisu
         internetowego Konta Użytkownika lub uzyskanie odpowiedniego łącza z
         dostępem do szkolenia od Organizatora. Rejestracja umożliwi potwierdzanie
         tożsamości oraz pozwoli na dostęp oraz zarządzanie zasobami
         udostępnionymi w ramach Serwisu internetowego.

4.2.    Rejestracja Konta Użytkownika następuje za pośrednictwem Serwisu
           internetowego.

4.3.    Przy rejestracji Konta Użytkownika konieczne może być:

           4.3.1.     wypełnienie formularza Rejestracji i podanie wszystkich
                         wymaganych informacji;

           4.3.2.    zaakceptowanie Regulaminu oraz wszelkich dalszych warunków,
                        procedur, instrukcji i wytycznych, w tym Polityki Prywatności.

4.4.    W związku z Rejestracją Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść
           Użytkownika oraz wszelkie działania podejmowane za pomocą Konta
           Użytkownika jak również za zapewnienie bezpieczeństwa haseł lub inne
           działania własne niezbędne do potwierdzenia tożsamości. Użytkownik
           zobowiązuje się w szczególności do:

           4.4.1. zachowania w poufności danych dostępowych do Konta
           Użytkownika (nazwy Użytkownika i hasła) oraz ich należytego
           zabezpieczenia;

           4.4.2. nieudostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim;

           4.4.3. niekorzystania z Konta Użytkownika osoby trzeciej.
           Magdalena Firlit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
           poniesione ze względu na nieprzestrzeganie przez Użytkownika powyższych
           zobowiązań.

4.5.    Niepodanie informacji wymaganych w procesie Rejestracji uniemożliwia
          Rejestrację Konta Użytkownika i korzystanie przez Użytkownika z niektórych
          Usług.

4.6.    Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje podane przez
           niego w związku z Rejestracją są pełne i zgodne z prawdą, oraz w przypadku
           zmiany okoliczności, zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji, tak aby
           dostępne dane były pełne, aktualne oraz zgodne z prawdą przez cały okres
           obowiązywania Umowy.

4.7.    Proces Rejestracji jest zakończony z chwilą otrzymania przez Użytkownika
          potwierdzenia Rejestracji Konta Użytkownika.

5.     FUNKCJONALNOŚCI

5.1.    W ramach udzielonego dostępu do Serwisu internetowego, zobowiązujemy się
         dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia Użytkownikom
         Funkcjonalności zgodnych z informacjami zawartymi na Stronie internetowej
         oraz w niniejszym Regulaminie.

6.     DANE OSOBOWE

6.1.    W celu efektywnego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej Umowy,
         Magdalena Firlit jest uprawniona do zbierania oraz przetwarzania danych
         osobowych należących do Użytkowników w zakresie koniecznym dla realizacji
         Umowy oraz weryfikacji sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
         Zbierane dane osobowe mogą być także przetwarzane automatycznie, za
         pomocą plików cookies, tagów lub innych metod przetwarzania i weryfikacji
         danych.

6.2.    Przetwarzanie danych osobowych przez Magdalenę Firlit odbywa się zgodnie
          z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
          27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
          takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie
          o Ochronie Danych Osobowych) (dalej jako „RODO”), Ustawą z dnia 10 maja
          2019 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U.
          z 2019 r. poz. 1781, dalej jako „Ustawa o ochronie danych osobowych”),
          Polityką Prywatności (dostępną pod tym adresem: www.magdalenafirlit.com )
          oraz innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danych
          okolicznościach.

7.     LICENCJA UŻYTKOWNIKA

7.1.    Serwis internetowy i wszystkie jego elementy należą do Magdaleny Firlit i jej
         licencjodawców. Magdalena Firlit i jej licencjodawcy pozostają właścicielami
         Serwisu internetowego, gdy Użytkownik uzyskuje do niego dostęp.

7.2.    W ramach oraz w celu wykonania Umowy, Magdalena Firlit udziela
          Użytkownikowi na czas trwania Umowy niewyłącznej oraz nieprzenaszalnej
          Licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej Organizatora w ramach
          Serwisu internetowego za pośrednictwem Konta Użytkownika oraz materiałów
          szkoleniowych.

7.3.    Z wyjątkiem przypadków uzyskania wyraźnego i osobnego upoważnienia od
          Magdaleny Firlit w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), nie możesz: (i)
          zmieniać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub
          próbować pozyskiwać dowolnego kodu źródłowego z Serwisu internetowego
          (w zakresie niedozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa), (ii)
          dokonywać trwałego lub czasowego zwielokrotnienia elementów Serwisu
          internetowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
          formie (w zakresie niedozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa), (iii)
          modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć lub tworzyć utwory pochodne lub
          oparte na dowolnym elemencie Serwisu internetowego. Ponadto nie możesz
          korzystać z Serwisu internetowego w celach niezgodnych z prawem,
          uzyskiwać dostępu do całości lub części Platformy w celu zbudowania usługi
          konkurencyjnej w stosunku do Serwisu internetowego lub podejmować próby
          uzyskania lub pomagać stronom trzecim w uzyskaniu nieautoryzowanego
          dostępu do Serwisu internetowego.

7.4.    Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie,
          wszelkie oświadczenia, gwarancje, zastrzeżenia i inne warunki, wyraźne lub
          dorozumiane, są niniejszym wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym
          przez prawo.

7.5.    Organizator nie gwarantuje również, że w wyniku korzystania z Serwisu
          internetowego oraz w wyniku udziału w szkoleniach zostanie osiągnięty
          określony indywidualny cel Użytkownika.

7.6.    Nie przyjmujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie
          produktów i usług stron trzecich lub za działania lub zaniechania stron
          trzecich.

7.7.    Niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy przez Stronę z uwagi na
          skutki siły wyższej nie będzie uznawane za naruszenie Umowy. O ile to
          możliwe w danych okolicznościach, Strona dotknięta skutkami siły wyższej
          zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły
          wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania.

7.8.    Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań, które
          mogłyby mieć negatywny wpływ na dobre imię i reputację Organizatora.

7.9.    Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby sposób realizacji jego
          zobowiązań określonych w Umowie nie prowadził do naruszenia praw osób
          trzecich i/lub nie narażał Organizatora na roszczenia innych podmiotów lub
          sankcje organów i instytucji publicznych. Użytkownik niniejszym zobowiązuje
          się ochronić i zwolnić Organizatora oraz jej wspólników, pracowników,
          współpracowników i doradców oraz następców prawnych od
          odpowiedzialności prawnej, wszelkich szkód, kosztów, strat lub wydatków
          wynikających z wszelkich roszczeń, żądań lub działań podjętych przez
          jakąkolwiek osobę trzecią związanych z naruszeniem przez Użytkownika
         Umowy, obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich.

8.     REKLAMACJE

8.1.    W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do Usług szkoleniowych lub
         funkcjonowania Serwisu internetowego lub sposobu wykonywania zobowiązań
         Organizatora wynikających z Umowy, w tym wszelkich błędów, usterek lub
         przerw w dostępie, Użytkownik może zgłosić stosowną reklamację wysyłając
         wiadomość na adres poczty elektronicznej organizatora.

8.2.    Organizator rozpatrzy każdą reklamację najszybciej jak to możliwie przy
          zachowaniu terminów wynikających z przepisów prawa. W celu przyspieszenia
          rozpatrzenia reklamacji, zalecamy również szczegółowe wskazanie w jej treści
          wszystkich istotnych okoliczności sprawy oraz oczekiwanego przez
          Użytkownika sposobu załatwienia reklamacji.

8.3.    Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona za pośrednictwem poczty
           elektronicznej Klienta.

8.4.    Organizator zastrzega sobie prawo wystąpienia do Użytkownika o podanie
           dodatkowych wyjaśnień oraz przedstawienie określonych informacji lub
           dokumentów, o ile jest to niezbędne lub pomocne dla skutecznego załatwienia
           reklamacji.

9.     OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1.     Umowa wchodzi w życie z akceptacji zgłoszenia przez Organizatora i zawarta
           jest na czas trwania szkolenia.

9.2.    Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym
          w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę któregokolwiek z jej
          zobowiązań wynikających z Umowy, które to naruszenie nie zostanie usunięte
          w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez drugą
          Stronę.

9.3.    Rozwiązanie Umowy następuje poprzez złożenie wypowiedzenia drugiej
          Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób
          dopuszczalny w świetle przepisów prawa.

9.4.    Postanowienia Umowy, które ze swojej natury regulują prawa i obowiązki
          Stron po rozwiązaniu Umowy (w tym między innymi: postanowienia dotyczące
          własności intelektualnej, poufności, ograniczenia odpowiedzialności, wyboru
          prawa oraz właściwości sądowej) pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub
          wygaśnięciu niniejszej Umowy niezależnie od przyczyny.

10.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1.    Z uwagi, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa Umowa ma charakter
           umowy zawartej na odległość, Użytkownik będący konsumentem lub
           przedsiębiorcą w przypadku gdy jego udział w szkoleniu nie jest związany z
           prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, może odstąpić od
           Umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie
           14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od
           umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy.
           Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie
           zostało wysłane.

10.2.    Użytkownik nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem. W przypadku
            odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik
            jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

10.3.    Użytkownik może skorzystać z wzoru ustawowego formularza odstąpienia od
            umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W treści oświadczenia o odstąpieniu
            od Umowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko oraz adres e-mail
            wskazany jako adres poczty elektronicznej do korespondencji. Oświadczenie o
            odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty
            elektronicznej. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o
            odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Organizator
            prześle niezwłocznie Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji
            o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty
            elektronicznej.

11.     ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA SERWISU INTERNETOWEGO

11.1.    W przypadku zakończenia działalności serwisu internetowego, Organizator
          zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zawieszenia działania
          Serwisu internetowego oraz zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.

11.2.    Organizator powiadomi o zakończeniu działalności Serwisu internetowego z
           miesięcznym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zakończeniu działalności
           Serwisu internetowego jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, jeśli
           obejmowała ona swą treścią świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu
           internetowego.

12.     PRAWO WŁAŚCIWE

12.1.    Umowa oraz wszelkie stosunki prawne i spory z niej wynikające lub z nią
           związane, w tym dotyczące zawarcia Umowy, jej ważności i skuteczności lub
           interpretacji poszczególnych postanowień Umowy podlegają prawu
           Rzeczpospolitej Polskiej bez odwoływania się do jakichkolwiek norm
           kolizyjnych oraz norm prawa obcego.

12.2.    Wszelkie czynności i działania wykonywane przez Strony na postawie
           niniejszej Umowy uważa się za wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej
           Polskiej niezależnie od miejsca faktycznego pobytu Użytkownika w chwili
           korzystania z Serwisu internetowego lub podejmowania innych czynności
           i działań związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Użytkownik przyjmuje do
           wiadomości i wyraża zgodę na powyższe.

13.     ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1.    W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu w zakresie wykonania
          postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć starania w celu
          rozstrzygnięcia powstałego sporu w sposób polubowny oraz dążyć w dobrej
          wierze do osiągnięcia porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia
          porozumienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przesłania przez jedną ze
          Stron wezwania do polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron może
          dochodzić roszczeń w sposób przewidziany w obowiązujących przepisach
          prawa. Powyższe postanowienie stosuje się w najszerszym zakresie
          dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa

13.2.    Z zastrzeżeniem poniższego postanowienia, wszelkie spory wynikające
           z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane wyłącznie przez
           sąd powszechny w Rzeczpospolitej Polskiej właściwy dla miejsca prowadzenia
           działalności gospodarczej przez Organizatora na zasadach przewidzianych w
           przepisach prawa, o ile Strony zgodnie i wyraźnie nie postanowią w odrębnym
           pisemnym porozumieniu (pod rygorem nieważności) o poddaniu sporu kognicji
           uzgodnionego przez Strony innego sądu powszechnego lub sądu
           arbitrażowego.

13.3.    Strony zobowiązane są do nieujawniania osobom trzecim wystąpienia
           pomiędzy nimi sporu, jego przedmiotu i przebiegu, zarówno w trakcie prób
           ugodowego załatwienia sporu, jak i po wszczęciu postępowania przed sądem
           powszechnym lub sądem arbitrażowym.

13.4.    W przypadku Użytkowników będących konsumentami lub przedsiębiorcami,
            przez których korzystanie z usług pozostaje bez związku z prowadzoną przez
            nich działalnością gospodarczą w świetle polskiego prawa nie stosuje się
            powyższego punktu Regulaminu, a wszelkie spory wynikające z Umowy lub
            powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez właściwy sąd
            powszechny w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach przewidzianych w
            przepisach prawa, o ile Strony zgodnie nie postanowią w odrębnym
            porozumieniu o poddaniu sporu kognicji uzgodnionego przez Strony sądu
            arbitrażowego.

14.     PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW UMOWNYCH

14.1.    Strona nie jest uprawniona do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień lub
           obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części bez uprzedniej
           pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
           jednak, że uprzednia pisemna zgoda Użytkownika nie jest wymagana
           w stosunku do Organizatora. 

15.     CAŁOŚĆ UMOWY

15.1.    Umowa zawiera całość ustaleń Stron odnoszących się do przedmiotu Umowy
           oraz zastępuje i wyłącza w całości uprzednie umowy, porozumienia,
           uzgodnienia i ustalenia pomiędzy Stronami, zarówno pisemne jak i ustne,
           dotyczące przedmiotu Umowy.

16.     FORMA, ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

16.1.    Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy (w tym Regulaminu) zostanie
           uznane za nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub wadliwe w inny sposób:

16.1.1.    przyjmuje się, że będzie rozumiane, w zakresie, w jakim to
             możliwe, jako sformułowane i ograniczone w taki sposób, aby
             mogło zostać uznane za ważne i skuteczne lub też zostanie
             zastąpione w ramach Umowy przez ważne i niewadliwe
             postanowienia, których treść i skutki prawne powinny być
             możliwie podobne w odniesieniu do ich skutków w stosunku do
             zastępowanych postanowień, a Strony Umowy zgadzają się
             podjąć wszelkie uzasadnione starania, aby osiągnąć cel tego
             postanowienia przez takie nowe ważne i wykonalne
             postanowienia;

16.1.2.    w przypadku, gdy powyższe nie będzie możliwe, wszystkie
              pozostałe warunki i zobowiązania zawarte w Umowie (w tym
              w Regulaminie) pozostaną w pełni w mocy, poza zakresem,
              w jakim są one zależne od siebie nawzajem lub sobie nawzajem
              podporządkowane, tj. Umowa pozostaje w pełni w mocy co do
              pozostałych postanowień i będzie wykładana w każdym
              przypadku tak, jak gdyby takie nieważne, niewykonalne,
              nieskuteczne lub wadliwe postanowienie zostało pominięte.

17.     ZMIANY

17.1.    Organizator może dokonywać w przyszłości zmian w treści niniejszego
          Regulaminu, o ile jest to niezbędne z uwagi na wystąpienie ważnej przyczyny
          takiej jak w szczególności: zmiana przepisów prawa lub sposobu ich
          interpretacji przez sądy lub inne właściwe organy i instytucje, nadzwyczajna
          zmiana stosunków gospodarczych lub społecznych powodująca
          nieprzewidziane trudności w spełnieniu świadczenia albo grożąca rażącą
          stratą, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu w związku
          z zauważonymi lukami lub koniecznością korekty nieprawidłowości oraz
          w innych przypadkach gdy Organizator uzna to wskazane.

17.2.    W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które wpływają
           na prawa lub obowiązki Użytkowników, Użytkownicy zostaną powiadomieni
           o zmianie lub poprawkach na co najmniej 14 (czternaście) dni przed ich
           wejściem w życie w odniesieniu do Użytkownika. Powiadomienie o zmianach
           w treści Regulaminu może zostać przesłane pocztą elektroniczną, poprzez
           powiadomienie podczas logowania się w Serwisie internetowym lub w inny
           sposób. W razie braku sprzeciwu Użytkownika przed wejściem zmiany
           Regulaminu w życie, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę
           objętą powiadomieniem. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się zmianie, zmiana nie
           odniesie skutku w stosunku do Użytkownika, a sprzeciw będzie oznaczał
           wypowiedzenie Umowy. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz
           uczestniczenie w szkoleniu po dniu wejścia w życie zmian w Regulaminie,
           oznacza akceptację zmian przez Użytkownika.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Regulaminu lub
chęci skontaktowania się z nami z jakiegokolwiek powodu napisz do nas na
adres: info@magdalenafirlit.com