Magdalena Firlit logo
Magdalena Firlit logo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Przed szkoleniem zapoznaj się z naszym regulaminem

 1. Organizatorem szkoleń jest Magdalena Firlit prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lilli Wenedy 11/47, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6792250111, REGON: 368229074,
 2. Zamawiającym jest podmiot, który dokona dla siebie lub wskazanych osób wykupił prawo uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Organizatora poprzez wejście na stronę www.scrum.org lub poprzez zgłoszenie e-mail na adres: magdalena.firlit@gmail.com wybierając dostępne szkolenie i akceptując niniejszy Regulamin.
 3. Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która wykupiła uczestnictwo w szkoleniu, lub na rzecz której zostało wykupione prawo uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i wybór szkolenia oznacza zawarcie z Organizatorem wiążącej Umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu – co powoduje obowiązek zapłaty za wykupione szkolenie.
 5. Organizator na wskazany adres email, wyśle Zamawiającemu drogą elektroniczną fakturę pro forma, a po jej opłaceniu fakturę VAT.
 6. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, co należy potwierdzić w formie e-maila wysłanego na adres: magdalena.firlit@gmail.com – decyduje data wpływu rezygnacji na ww. adres mailowy. Złożenie rezygnacji w późniejszym terminie może zostać uwzględnione przez Organizatora jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji, Organizator zwróci Zamawiającemu uiszczoną opłatę w ciągu 30 dni od dnia Wydarzenia.
 7. W przypadku braku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu na zasadach określonych w pkt 6 powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z umowy.
 8. Brak wpłaty za udział nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 9. W miejsce zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inna osoba po uprzednim poinformowaniu Organizatora o chęci zmiany, dokonanym nie później niż na 14 dni przed szkoleniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbędzie się szkolenie oraz do odwołania samego szkolenia.
 11. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego oraz dokonania zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu opłaty za wydarzenie na wskazany przez niego numer konta bankowego w terminie 30 dni od poinformowania Zamawiającego.
 12. Prawa autorskie do wszelkich materiałów przekazanych Uczestnikom przez Organizatora pozostają własnością Organizatora. Uczestnik może wykorzystywać materiały szkoleniowe jedynie na własny użytek.
 13. Dokonywanie nagrań audiowizualnych podczas szkolenia wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 14. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestników lub Zamawiających wiedzy lub materiałów otrzymanych podczas lub w związku ze szkoleniem.
 15. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator.
 16. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu wykonania umowy dotyczącej Szkolenia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 17. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty, którym Organizator ma obowiązek przekazywać dane Uczestników na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora, w szczególności pracownicy Organizatora oraz dostawcy i podwykonawcy Organizatora, którym Organizator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 18. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 19. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że Organizator przetwarzając dane osobowe Uczestnika narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 20. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla rejestracji oraz wzięcia udziału w szkoleniu, w tym zawarcia umowy szkoleniowej. Odmowa podania danych osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału w szkoleniu przez Uczestnika.
 22. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.
 23. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 24. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia Szkolenia.
 25. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
 26. Uczestnikowi będącemu konsumentem, tj. osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo do odstąpienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów od zawartej z Organizatorem umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683), Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku udziału w szkoleniu za jego zgodą przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być lub wysłane w formie elektronicznej na adres: magdalena.firlit@gmail.com. W przypadku odstąpienia od Umowy, Organizator, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Zapraszamy na szkolenia!

Przewiń do góry